Forretningsbetingelser

Version 6.0

1. Præambel

1.1 Nærværende forretningsbetingelser har til formål at beskrive betingelserne for samhandlen mellem kunden og SmartWeb.

1.2 Forretningsbetingelserne gælder for alle typer aftaler mellem Parterne, såfremt kunden har accepteret Forretningsbetingelserne.

1.3 SmartWeb forbeholder sig retten til løbende at foretage ændringer i Forretningsbetingelserne uden forudgående varsel, dog under den forudsætning, at de opdaterede og gældende Forretningsbetingelser altid er tilgængelige på SmartWebs hjemmeside. 
 

2. Definitioner

2.1 ”Forretningsbetingelser” er defineret som nærværende forretningsbetingelser.

2.2 ”SmartWeb” er en forkortelse for SmartWeb A/S, CVR-nummer 29412006.

2.3 ”Løsning” definerer de ydelser, services og produkter, som SmartWeb leverer til kunden.

2.4 ”Abonnementsaftale” anvendes for køb foretaget igennem SmartWebs hjemmeside.  

2.5 ”Parterne” benyttes som fællesbetegnelse for kunden og SmartWeb.

2.6 ”Administrationen” betegner SmartWeb Administration, som kunder kan tilgå via https://login.smartweb.dk

2.7 Overtagelsesdag” definerer den dag, hvor SmartWeb sætter kundens Løsning i drift.

 

3. Betalingsbetingelser
3.1 Generelt

3.1.1 Betaling skal ske senest 8 dage fra fakturadatoen (herefter ”Forfaldsdatoen”). 
 

3.1.2 Såfremt kunden opgraderer et produkt, skal kunden betale prisdifferencen for det oprindelige produkt og det opgraderede produkt, i resten af den oprindelige bindingsperiode. Først fra den næste faktureringsperiode, vil det opgraderede produkt blive faktureret selvstændigt. Opgraderingen sker som udgangspunkt fra dag til dag, medmindre opgraderingen indebærer en manuel proces fra SmartWebs side.
 

3.1.3 Såfremt kunden nedgraderer et produkt, skal kunden fortsat betale prisen for det oprindelige produkt i resten af den oprindelige bindingsperiode. Først fra den næste faktureringsperiode vil det nedgraderede produkt blive faktureret selvstændigt. Nedgraderingen skal foretages senest 30 dage inden næste faktureringsperiode påbegyndes. Nedgraderingen sker som udgangspunkt fra dag til dag, medmindre nedgraderingen indebærer en manuel proces fra SmartWebs side.
 

3.2 Rykkerskrivelser

3.2.1 Betales fakturaen ikke rettidigt, har SmartWeb de beføjelser, der følger af rentelovens regler, medmindre andet fremgår af Forretningsbetingelserne. SmartWeb sender tidligst første rykkerskrivelse 10 dage efter Forfaldsdatoen. Betales fakturaen fortsat ikke, sendes anden rykkerskrivelse tidligst 10 dage efter første rykkerskrivelse. SmartWeb opkræver et gebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse. SmartWeb tillægger hovedstolen morarenter på 1,5 % pr. måned fra Forfaldsdatoen. Renter tilskrives hovedstolen og forrentes. Såfremt kravet overgår til inkasso, følges tillige rentelovens regler herom. 
 

3.2.2 Såfremt SmartWeb ikke har modtaget betaling inden 7 dage efter udsendelse af anden rykkerskrivelse, kan SmartWeb suspendere kundens adgang til Løsningen. Kunden får ikke refusion for perioder, hvor adgangen til Løsningen er suspenderet. 

 

4. Priser og gebyrer

4.1 Alle SmartWebs priser er oplyst i danske kroner og ekskl. moms.
 

4.2 SmartWeb tager forbehold for tastefejl, prisændringer, udgåede varer samt leverancesvigt fra underleverandører.

 

4.3 SmartWeb kan regulere alle priser og gebyrer med minimum en måneds varsel. Kunden er forpligtet til at betale den regulerede pris, men kan dog vælge at opsige aftalen skriftligt i henhold til de gældende opsigelsesvarsler. En varslet prisændring vil træde i kraft fra den næstkommende abonnementsperiode.
 

4.4 Såfremt forhold uden for SmartWebs kontrol indtræffer, herunder lovmæssige eller retslige forhold, samt prisstigninger fra SmartWebs underleverandører, er SmartWeb berettiget til at foretage prisforhøjelser uden varsel. Ved stigende energiudgifter, forbeholder SmartWeb sig ret til at pålægge en tilsvarende energiafgift til dækning af de øgede energiudgifter. Sådanne prisstigninger og afgifter skal varsles, med minimum en måneds varsel, over for kunden.
 

5. Oprettelse
5.1 Oprettelsesprocessen

5.1.1 SmartWeb påbegynder oprettelsen af Løsningen umiddelbart efter at have modtaget kundens bestilling. Kundens almindelige fortrydelsesret stopper i forbindelse hermed.
 

5.1.2 Betaling for fejlbestilte Løsninger vil ikke blive tilbagebetalt.

 

5.2 Aftaleforhold

5.2.1 Kunden vil få tilsendt en bindende ordrebekræftelse, når SmartWeb har accepteret bestillingen.
 

5.2.2 For at etablere en aftale hos SmartWeb, forudsættes det, at kunden er myndig, besidder en gyldig accept fra en myndig værge eller er et registreret selskab. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan en aftale ikke etableres.


 

6. Kundens ansvar
6.1 Generelt

6.1.1 Kunden er forpligtet til at overholde god skik og orden ved anvendelsen af SmartWebs Løsninger. God skik og orden betyder bredt fortolket, at kunden ikke må benytte SmartWebs ydelser til at bryde dansk lovgivning eller på nogen måde genere andre virksomheder eller privatpersoner. Hvis kunden er usikker på om en handling er tilladt, er det kundens ansvar at kontakte SmartWeb og efterspørge anvisning herom.

 

6.2 Stamdata og tilladelser

6.2.1  Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret over for SmartWeb, så adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er gyldige.
 

6.2.2  Kunden er indforstået med at skulle overholde alle gældende love og regler i forbindelse med kundens forretning. Kunden er ligeledes indforstået med, at SmartWeb ikke udøver nogen kontrol af indholdet af den information, som kunden udsender fra Løsningen, og at det udelukkende er kundens ansvar at sikre, at det data, som kunden sender og modtager, overholder alle gældende love og regler.
 

6.2.3  Kunden er forpligtet til at tilvejebringe alle nødvendige og behørige tilladelser og godkendelser fra enhver relevant tredjepart og offentlig myndighed, som er gældende for installation og brug af Løsningen, der stilles til rådighed af SmartWeb.
 

7. Særlige vilkår for visse Services
7.1 OnPay betalingsgateway

7.1.1  Kunden er ansvarlig for, at betalingsoverførsler sker i henhold til regler fastsat i lovgivningen for betalingskort og forbrugerbeskyttelse. Kunden er selv ansvarlig for tilpasning og opsætning af betalingssystemet.
 

7.1.2  For at kunne benytte betalingsgatewayen, er kunden forpligtet til at tegne en indløsningsaftale med en af de understøttede indløsere på platformen. Kunden er ligeledes forpligtet til at gøre sig bekendt med regler, gebyrer og andet, som er foreskrevet af den pågældende indløser. Ved overtrædelse af indløsningsaftalen, forbeholder SmartWeb sig retten til uden varsel at begrænse kundens adgang til betalingssystemet. SmartWeb har intet ansvar i forhold til ansøgningen til indløsningsaftalen eller krav stillet af indløseren i forbindelse dermed. 
 

7.1.3  SmartWeb er forpligtet til at efterleve gældende PCI DSS sikkerhedskrav, for det miljø (Betalingsgateway) som behandler, opbevarer og transmitterer kortdata på vegne af kunden.
 

7.2 Design store

7.2.1  I forbindelse med eller efter indgåelse af en Abonnementsaftale hos SmartWeb har kunden mulighed for at købe et design via Design Store (herefter ”Design”). Køb af Design via Design Store giver kunden en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv ret til at benytte Designet på Løsningen. Designet kan således anvendes på de sites og sproglag, som kunden ønsker på sin Løsning, men det kan ikke overføres til en anden Løsning, dog kan Designet overføres til kundens nye Løsning, såfremt den oprindelige Løsning lukkes. SmartWebs support kan være behjælpelig hermed mod et gebyr på kr. 199. Ønsker kunden at bruge Designet på en ny Løsning, skal kunden købe et nyt Design til den pågældende Løsning. SmartWeb garanterer ikke, at det pågældende Design altid vil være tilgængeligt i Design Store, ligesom prisen på Designet kan variere.

7.2.2  Kunden er ikke berettiget til at sælge eller på anden måde overføre Designet til andre personers Løsninger eller til personer udenfor SmartWeb.

7.2.3  Kunden er berettiget til at tilpasse Designet efter behov. SmartWeb er efter eget skøn berettiget til at ændre i Designet, eksempelvis i forbindelse med tekniske opdateringer eller udvidelser, eller hvis SmartWeb vurderer, at Designet indeholder elementer, der måtte anses for værende ulovlige, diskriminerende, injurierende, mv. Kunden kan til enhver tid hente en ny version af Designet i Design Store, men det er kundens eget ansvar at få installeret eventuelle nye opdateringer.

7.2.4  Nogle Designs er leveret i samarbejde med eksterne leverandører (herefter ”Design Store Partnere”). Alle immaterielle rettigheder tilknyttet Designet forbliver Design Store Partnerens. Hvis Kunden handler i strid med de rettigheder, som kunden har til det pågældende Design, eksempelvis ved at videresælge Designet, og dermed krænker Design Store Partnerens rettigheder, kan Design Store Partneren indlede retslige skridt mod kunden. I den forbindelse er SmartWeb berettiget til at indføre administrative foranstaltninger, såsom at ændre eller lukke kundens Løsning.


7.2.5  SmartWeb kan supportere Designets funktioner, men kan ikke bistå i forbindelse med eventuel teknisk udvikling af Designet. Såfremt kunden ønsker teknisk udvikling, henvises kunden til at kontakte Design Store partneren, der mod betaling kan hjælpe hermed.

7.2.6  Det er kundens ansvar – og ikke SmartWebs – at sikre, at installationen af et nyt Design ikke overskriver eller beskadiger kundens nuværende eller tidligere designs eller andres designs.


7.3 Design og programmering

7.3.1  Alle webdesign og programmeringsopgaver udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik. SmartWeb kan dog aldrig drages til ansvar overfor kundens eventuelle direkte eller indirekte tab som følge af det leverede. Samtlige leverede opgaver er med tidsubegrænset brugsret, men må dog ikke uden SmartWebs accept kopieres til hverken tredjepart eller til eget brug.

 

7.4 Webshop

7.4.1 For hver individuel webshoppakke i SmartWeb er der fastlagt et maksimalt antal ordrer, som kan modtages pr. måned (se oversigt her)
Antallet af ordrer pr. måned udregnes som et løbende gennemsnit over de seneste 180 dage.
 

7.4.2 Såfremt en Kunde månedligt modtager et antal ordrer, som overstiger det antal som maksimalt er tilladt i Kundens valgte webshoppakke, er det påkrævet, at Kunden opgraderer sit abonnement til webshoppakken på trinnet over. Opgraderingen af webshoppakken sker ikke automatisk, men vil blive gennemført efter dialog med SmartWeb, som af egen drift, vil kontakte Kunden.
 

7.4.3 Hvis en Kunde med webshoppakken ”Succes” modtager flere ordrer end det maksimalt tilladte antal på 2.500 pr. måned er det påkrævet, at Kunden opgraderer sit abonnement til webshoppakken Enterprise. Pakken Enterprise kan ikke bestilles online, men vil blive tilbudt Kunden, når SmartWeb af egen drift kontakter Kunden.

 

 

8. Håndtering af ulovligt eller krænkende indhold
8.1 SmartWebs reaktionsmuligheder

8.1.1  Som hostingudbyder stiller SmartWeb en Løsning til rådighed, som muliggør, at kunden kan opbevare og formidle sine data. Kunden har som udgangspunkt fri dispositionsret over egne data, og kunden har det fulde ansvar for, at der ikke findes indhold på Løsningen, der er lovstridigt eller krænker en tredjeparts rettigheder.
 

8.1.2  Såfremt en kunde opbevarer, offentliggør eller linker til tekster, billeder, filmklip, lydfiler eller enhver form for informationer, som SmartWeb med rimelig grad af sandsynlighed kan vurdere, er ulovligt eller strider mod en tredjeparts rettigheder, forbeholder SmartWeb sig retten til – uden varsel - at suspendere kundens Løsning, uden at blive erstatningsansvarlig for eventuelle tab, som kunden måtte lide som følge af suspenderingen.
 

8.1.3  Ovenstående gør sig ligeledes gældende, hvis SmartWeb vurderer, at indholdet på en kundes Løsning har krænkende karakter eller kan virke stødende.

 

8.2 Henvendelse fra tredjemand

8.2.1  Såfremt SmartWeb modtager en henvendelse fra en tredjepart, som angiver, at der findes lovstridigt indhold på en kundes Løsning, vil SmartWeb informere den pågældende kunde om henvendelsen.
 

8.2.2  For at sikre sig ansvarsfrihed er SmartWeb forpligtet til at vurdere, om det anfægtede indhold er lovstridigt eller krænker en tredjeparts rettigheder (E-handelslovens § 16). Ved vurderingen vil SmartWeb så vidt muligt udbede sig og inddrage relevant juridisk dokumentation, som f.eks. en kendelse, domstolsafgørelse eller bevis for ejerskab af rettigheder.
 

8.2.3  Hvis SmartWeb i sådan sammenhæng og med rimelig grad af sandsynlighed kan konstatere, at en kundes Løsning indeholder materiale, der er lovstridigt eller krænker dokumenterede rettigheder, er SmartWeb berettiget til - uden varsel - at suspendere den pågældende kundens Løsning uden at blive erstatningsansvarlig for eventuelle tab, som kunden måtte lide som følge af suspenderingen.

 

9. SmartWebs Rettigheder

9.1  SmartWeb har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre produkter fra sine pris-og produktlister.
 

9.2  SmartWeb er berettiget til at vurdere, hvorvidt kunden benytter SmartWebs produkter efter hensigten. Såfremt kunden overbelaster sin Løsning i en sådan grad, at det påvirker SmartWebs platform uhensigtsmæssigt, kan SmartWeb til enhver tid midlertidigt lukke for adgangen til den pågældende Løsning uden varsel. SmartWeb bestræber sig altid på at kontakte kunden, med henblik på at justere kundens forbrug eller tilbyde kunden en alternativ Løsning. Såfremt kunden ikke ønsker at justere forbruget eller acceptere en alternativ Løsninger, er SmartWeb berettiget til at opsige kundens Abonnementsaftale med en måneds varsel fra d. 1. i en måned. I tilfælde hvor kunden har forudbetalt for en periode, der afbrydes af SmartWebs opsigelse grundet ovenstående omstændigheder, er kunden berettiget til at få det forudbetalte beløb refunderet, for den del af den forudbetalte periode, hvor produktet er opsagt.

 

9.3  Hvis en Løsning benyttes til udsendelse af spam, phishing el.lign. forbeholder SmartWeb sig retten til midlertidigt at lukke for adgang til produktet uden varsel, indtil problemet er udbedret. Dette er også gældende selv om ejeren af produktet ikke er bekendt med nævnte misbrug eller er direkte ansvarlig for det.

 

9.4  SmartWeb vil løbende vurdere funktionen af scripts/programmer/data på Løsningen, som eventuelt kan belaste servere eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan SmartWeb til enhver tid midlertidigt lukke for adgangen til den pågældende Løsning. Dette vil, såfremt det er muligt, almindeligvis foregå i samråd med kunden.

 

9.5  I tilfælde hvor SmartWeb vurderer, at komponenterne i kundens Løsning er forældede og kan udgøre en sikkerhedsrisiko, kan SmartWeb til enhver tid lukke for adgangen til den pågældende Løsning. Dette vil dog normalt foregå i samråd med kunden.

 

9.6  I tilfælde af ændringer i lovgivningen eller de i medfør af denne udstedte regler og tilladelser, samt ved pålæg om ændringer fra en myndighed kan SmartWeb uden varsel ændre kundens rettigheder og pligter ifølge Forretningsbetingelserne, uden at kunden herved har krav på nogen form for kompensation.

 

10. SmartWebs ansvar

10.1  SmartWeb kan ikke holdes ansvarlig for at kontrollere validiteten af evt. genskabte data. SmartWeb er ikke erstatningsansvarlig for tab, såfremt kundens data ikke kan genskabes fra backup grundet manglende validitet af disse.

10.2  SmartWeb kan ikke holdes erstatningsansvarlig for nogen form for indirekte tab eller følgeskader over for den anden Part eller tredjemand, herunder dennes koncernselskaber, forhandlere, kunder eller andre interessenter, uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang, manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos SmartWeb.

10.3  SmartWeb er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til/fra kunden fra Løsningen eller som følge af kundens tab af personlige data eller software. SmartWeb kan ligeledes heller ikke holdes erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer. Ovenstående ansvarsfritagelser er ugyldige såfremt tabet skyldes SmartWebs forsætlige eller groft uagtsomme handling.

10.4  SmartWeb ApS er kun ansvarlig for Løsningen. SmartWeb er ikke ansvarlig for og afgiver ingen garanti for kundens eller tredjemands standardsoftware, produkter, materialer, værktøjer og metoder, som kunden anvender sammen med Løsningen, eller for at disse kan virke sammen.

10.5  SmartWeb tilstræber, at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet året rundt. SmartWeb er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt. Sådanne driftsafbrydelser vil så vidt muligt blive varslet forinden.
 

11. Overdragelse af rettigheder

11.1  Parterne er gensidigt berettiget til at overdrage alle sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen, herunder brugsretten til de leverede ydelser, helt eller delvist til koncernforbundne selskaber. Overdragelsen må ikke stille nogen Parter økonomisk eller forretningsmæssigt dårligere, end de var forud for overdragelsen.

11.2  Kunden er ikke berettiget til at videregive, udleje, udlåne eller på anden måde overdrage sin brugsret i henhold til Løsningen til tredjemand, medmindre andet skriftligt aftales med SmartWeb.

11.3  SmartWeb kan ikke uden kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge Abonnementsaftalen til tredjemand. Kunden kan ikke nægte at afgive samtykke uden en saglig grund.

 

12. Opsigelse
12.1 Abonnementsaftaler

12.1.1  Som udgangspunkt faktureres onlinebestillinger enten 6, 12 eller 24 måneder forud og fornyes automatisk, medmindre kunden opsiger Abonnementsaftalen senest 30 dage inden abonnementsperiodens udløb.


12.2 Generelt

12.2.1  SmartWeb refunderer ikke betalinger, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode.

12.2.2  Alle opsigelser skal enten foregå via Administrationen eller ske skriftligt.

12.2.3  En opsigelse er først gyldig, når SmartWeb skriftligt har bekræftet opsigelsen.


13. Misligholdelse

13.1  Parterne har ret til at ophæve Abonnementsaftalen ved den modstående Parts væsentlige misligholdelse af Abonnementsaftalen. Kunden kan ligeledes ophæve Abonnementsaftalen, såfremt den leverede Løsning lider af mangler, og disse mangler ikke inden for rimelig tid er afhjulpet af SmartWeb.

13.2  Ved en af Parternes misligholdelse, skal den misligholdende Part ved skriftligt påkrav have 30 dage til at ophøre med at misligholde. Dette er dog ikke gældende ved betalingsforpligtelser eller forhold af en sådan karakter, at de ikke kan oprettes eller ophøre.

13.3  Såfremt aftalen ophæves som følge af SmartWebs misligholdelse, kan kunden benytte SmartWebs eksportfunktioner til at få adgang og trække det data ud, som Kunden har liggende på Løsningen.

13.4  SmartWeb kan skriftligt hæve Abonnementsaftalen over for kunden, såfremt kunden har undladt at betale en fremsendt faktura og ikke efter afsendelsen af rykkeren har indbetalt det skyldige beløb inklusiv renter og gebyrer.

13.5  Hvis SmartWeb lukker en SmartWeb-forhandlers Løsning, fordi forhandleren har misligholdt aftalen, så forbeholder SmartWeb sig retten til at udlevere data fra enhver Løsning til den retmæssige ejer af domænet.

 

14. Erstatning

14.1  Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Erstatning og eventuelt bodsbeløb tilsammen er begrænset til 12 måneders abonnementsvederlag.


14.2  SmartWeb er ikke ansvarlig for følgende former for tab: • Driftstab eller indirekte tab. • Kundens lønudgifter til eget personale og eksterne omkostninger til inddatering af tabte data og retablering af systemer. • Kundens udgifter til ekstern konsulentassistance og rådgiverassistance. • Kundens tab af fortjeneste og/eller goodwill.

 

15. Behandling af persondata

15.1  Som led i SmartWebs levering af Løsningen, foretager SmartWeb behandling af eventuelle persondata, som kunden overlader til SmartWeb. Betingelserne for denne behandling reguleres af en databehandleraftale, der indgås mellem Parterne.

15.2  SmartWeb er forpligtet til at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at kundens oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab.

 

16. Fortrolighed

16.1  Parterne forpligter sig til at behandle al information omhandlende hinandens forhold, fortroligt. Derudover forpligter Parterne sig til ikke at videregive sådan fortrolig information til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse hertil fra den modstående Part og kun at anvende fortrolig information til det formål, der er beskrevet i aftalen.

 

16.2  Som fortrolig information anses enhver information om Parternes virksomhed, herunder Parternes samarbejdspartnere, eller forretningsforhold, som Parterne har opnået kendskab til igennem deres samhandel, med undtagelse af oplysninger der er offentliggjort af Parterne.

 

16.3  Parterne er berettiget til at videregive oplysninger til myndighederne om den modstående Part, til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser. Den modstående Part er forpligtet til at udlevere de fortrolige oplysninger i et så begrænset omfang som muligt, dog uden på nogen måde at omgå myndighedernes krav

 

16.4  Fortrolige informationer, som er overgivet til kunden forud for tidspunktet for tiltrædelse af disse forretningsbetingelser, er omfattet af fortrolighedsforpligtelsen, som ligeledes vil gælde efter ophør af Parternes indbyrdes aftaleforhold.

 

17. Force majeure

17.1  Ingen af Parterne skal i henhold til aftalen anses for ansvarlig overfor den modstående Part, for så vidt angår forhold, der ligger udenfor Partens kontrol, og som Parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.

 

17.2  Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for SmartWeb udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.

 

17.3  Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftligt meddelelse herom til den anden Part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure situationen er indtrådt.
 

17.4  Den Part, der ikke er ramt af force majeure, er berettiget til at annullere aftalen, såfremt den aftalte overtagelsesdag overskrides med 60 arbejdsdage som følge af force majeure. En sådan annullering pålægger begge Parter at tilbagelevere hvad de har modtaget fra den anden Part snarest muligt, og der består derefter ingen yderligere krav mellem Parterne.

 

17.5  Tilfælde af force majeure kan være lynnedslag, oversvømmelser, naturkatastrofer, manglende eller forsinket myndighedsgodkendelse, regeringsindgreb, krigshandling, ildebrand, væbnet konflikt, terrorisme, oprør, arbejdsnedlæggelse, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt SmartWebs egne medarbejdere og eventuelle underleverandører.

 

18. Immaterielle rettigheder

18.1  Alle immaterielle rettigheder til Løsningen, såsom ophavsrettigheder og varemærkerettigheder, samt rettigheder efter markedsføringsloven tilhører SmartWeb. Kunden erhverver ingen ejendomsret over Løsningen.

 

19. Samhandel med udenlandske virksomheder

19.1  Ved samhandel med virksomheder i EU, hvor SmartWeb ikke opkræver moms, er kunden til enhver tid forpligtet til at oplyse SmartWeb med gyldigt momsnummer. SmartWeb er ifølge lovgivningen forpligtet til at indsende listeangivelser omkring salget til de danske myndigheder. Såfremt SmartWeb pålægges afregning af moms, som følge af at et momsnummer er ugyldigt eller forkert opgivet, forbeholder SmartWeb sig retten til at fakturere denne udgift videre til kunden.

 

20. Værneting

20.1  Nærværende Forretningsbetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.
 

20.2  Parterne forpligter sig til gennem forhandling at forsøge at finde en mindelig løsning på konflikter og bestræbe sig på at gøre det på en sådan måde, at Parternes anden produktion og andre ydelser ikke berøres heraf.
 

20.3  I mangel af mindelig løsning efter forhandling, skal sagen afgøres endeligt og bindende ved voldgift efter reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut eller ved en dansk retsinstans efter SmartWebs valg.

 

21. Klage

21.1  Hvis kunden ønsker at indgive en klage til SmartWeb, kan dette ske ved at sende en mail til support@smartweb.dk

ALTID FRI SUPPORT

Vi har mere end 100 hjælpevideoer, en god online manual og du har mulighed for
at ringe og skrive til os - gratis!