Abonnementsvilkår

Vilkår for abonnement hos SmartWeb


Medmindre andet følger af ufravigelige lovregler, gælder disse abonnementsvilkår (herefter ”Vilkårene”) mellem SmartWeb ApS, CVR-nr. 29412006 (herefter ”SmartWeb”) og abonnenten (herefter ”Kunden”) for alle SmartWebs abonnementsløsninger og Kundens eventuelle tilvalg og senere tilvalg af yderligere moduler, individuelt tilpassede løsninger i henhold til Vilkårene eller tilsvarende produkter.


1. Abonnementets indgåelse 

1.1.
Vilkårene tiltrædes, når Kunden afkrydser ”Jeg har læst og accepterer SmartWebs abonnementsvilkår” ved bestilling på SmartWebs hjemmeside http://www.smartweb.dk (herefter ”Hjemmesiden”) eller via SmartWeb Admin https://login.smartweb.dk (herefter ”Administrationen”). Vilkårene udgør sammen med den ordrebekræftelse, som Kunden modtager, efter at enhver bestilling er accepteret af SmartWeb, aftalegrundlaget for Kundens abonnement (herefter ”Abonnementet”).


2. Abonnementets indhold og varighed 

2.1.
Abonnementet giver en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv brugsret til ”SmartWeb CMS”, eller ”SmartWeb Shop” og eventuelle tilvalg og senere tilvalg af yderligere moduler, individuelt tilpassede løsninger, jf. pkt. 6, eller tilsvarende produkter, som indgår i Abonnementet, inklusive Standard Hosting Pakke og Standard Support Pakke (herefter samlet ”Applikationen”). I Administrationen findes en oversigt over Kundens abonnementstype og eventuelle tilvalg. I Administrationen kan Kunden desuden bestille yderligere tilvalgsprodukter, hvis Kunden for eksempel ønsker mere serverplads eller trafik, end der er inkluderet i Standard Hosting Pakken.
 
2.2.
Abonnementet træder i kraft på tidspunktet for Kundens modtagelse af SmartWebs ordrebekræftelse, jf. pkt. 1.1, og Abonnementet tegnes fortløbende for 6 måneder ad gangen. Ved udløbet af en 6 måneders periode forlænges Abonnementet automatisk i en ny 6 måneders periode, medmindre Abonnementet forinden opsiges af Kunden, jf. pkt. 14.
 


3. Priser

3.1.
SmartWebs til enhver tid gældende priser og specifikationer på Abonnementet kan findes på Hjemmesiden. Alle priser er i danske kroner eksklusive moms.
 
3.2.
SmartWeb forbeholder sig ret til at ændre Abonnementets priser og specifikationer med 1 måneds forudgående varsel, dog tidligst fra den følgende faktura fra SmartWeb til Kunden.
 
3.3.
SmartWeb garanterer, at der ikke foretages prisstigninger på de ved Abonnementets indgåelse eksisterende moduler, udover stigninger svarende til stigningen i nettoprisindekset.
 


4. Fakturering og betalingsbetingelser

4.1.
SmartWeb sender faktura til Kunden hver 6. måned for den følgende periode af 6 måneder. Faktura og eventuelle rykkerskrivelser sendes per e-mail til den af Kunden oplyste e-mailadresse. Hvis Kunden ændrer sin e-mailadresse, er Kunden forpligtet til at opdatere denne i Administrationen.
 
4.2.
Betaling skal ske senest 8 dage fra fakturadatoen (herefter ”Forfaldsdatoen”). Betales fakturaen ikke rettidigt, har SmartWeb de beføjelser, der følger af rentelovens regler, medmindre andet fremgår af Vilkårene. SmartWeb sender tidligst første rykkerskrivelse 10 dage efter Forfaldsdatoen. Betales fakturaen fortsat ikke, sendes anden rykkerskrivelse tidligst 10 dage efter første rykkerskrivelse. SmartWeb opkræver et gebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse. SmartWeb tillægger hovedstolen morarenter på 1,5 % pr. måned fra Forfaldsdatoen. Renter tilskrives hovedstolen og forrentes. Såfremt kravet overgår til inkasso, følges tillige rentelovens regler herom.
 
4.3.
Såfremt SmartWeb ikke har modtaget betaling inden 7 dage efter udsendelse af anden rykkerskrivelse, kan SmartWeb suspendere Kundens adgang til Applikationen. Kunden får ikke refusion for perioder, hvor adgangen til Applikationen er suspenderet. Adgangen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre SmartWeb forinden har ophævet aftalen, jf. pkt. 15. 
 


5. Brug af API-modul

5.1.
SmartWeb giver uden merpris Kunden adgang til på egen hånd at benytte et Application Programming Interface (herefter ”API-modulet”) indeholdt i ”SmartWeb CMS” eller ”SmartWeb Shop”. API-modulet kan anvendes til at integrere ”SmartWeb CMS” eller ”SmartWeb Shop” med eksterne systemer, som for eksempel et regnskabssystem, ved at hente, oprette, redigere og slette entiteter i Kundens ”SmartWeb CMS” eller ”SmartWeb Shop”. SmartWeb har ikke mulighed for kontrollere de uanede anvendelser af API-modulet og indestår derfor ikke for kompatibiliteten eller integrationen mellem det af Kunden anvendte eksterne system eller data og ”SmartWeb CMS” eller ”SmartWeb Shop”. Enhver brug af API-modulet sker derfor på Kundens eget ansvar. Ligeledes ifalder SmartWeb intet ansvar som følge af fejl beroende på Kundens ukorrekte brug af data og dataobjekter samt på anførelse af ukorrekte argumenter eller stier i API-modulet.
 


6. Vilkår for udvikling af individuelt tilpassede løsninger

6.1.
Aftale om udvikling af individuelt tilpassede løsninger (herefter ”Individuelle Løsninger”) kræver særskilt skriftlig aftale mellem SmartWeb og Kunden. Kundens pris for Individuelle Løsninger aftales særskilt med SmartWeb.
 
6.2.
Medmindre andet skriftligt aftales, opnår Kunden en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv brugsret til Individuelle Løsninger, og Individuelle Løsninger indgår efter udviklingen som en del af Applikationen under Abonnementet.
 
6.3.
Bestemmelserne i Vilkårene gælder for aftalen om udvikling af Individuelle Løsninger, herunder men ikke begrænset til pkt. 2.1 om brugsret, pkt. 8 om immaterielle rettigheder, pkt. 12 om afhjælpning, pkt. 13 om ansvar samt pkt. 16 om lovvalg og værneting. Bestemmelserne i Vilkårene gælder desuden efter udviklingen af de Individuelle Løsninger fortløbende på Abonnementet indeholdende de Individuelle Løsninger.
 


7. Drift, opdateringer og forbedringer

7.1.
SmartWeb tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for SmartWebs kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på netværksudstyr, telekommunikationsforbindelser eller lignende.
 
7.2.
SmartWeb forbeholder sig ret til i særlige tilfælde, herunder på baggrund af drifts- eller sikkerhedsmæssige forhold, for eksempel begrundet i udskiftning af teknisk udstyr eller softwareopdateringer, midlertidigt at begrænse eller afbryde adgangen til Applikationen. SmartWeb tilstræber i alle tilfælde at genskabe normal drift hurtigst muligt. Sådanne afbrydelser vil fortrinsvis placeres udenfor dagtimerne.
 
7.3.
SmartWeb har til hensigt, og er berettiget til, løbende at opdatere og forbedre Applikationen. SmartWeb er dog ikke forpligtet til at opdatere og forbedre Individuelle Løsninger, jf. pkt. 6, medmindre andet skriftligt aftales.
 


8. Immaterielle rettigheder

8.1.
Alle immaterielle rettigheder til Applikationen, herunder Individuelle Løsninger, såsom ophavsrettigheder og varemærkerettigheder, samt rettigheder efter markedsføringsloven tilhører SmartWeb. Kunden erhverver ingen ejendomsret over Applikationen.
 
8.2.
SmartWeb udleverer ikke kildekoden til Applikationen, herunder Individuelle Løsninger, til Kunden, og Kunden er ikke berettiget til selv, eller ved fremmed medhjælp, på nogen måde at søge at gøre sig bekendt med kildekoden, eller at kopiere Applikationen.
 
8.3.
Kunden er ikke berettiget til at videregive, udleje, udlåne eller på anden måde overdrage sin brugsret i henhold til Abonnementet til tredjemand, medmindre andet skriftligt aftales med SmartWeb.
 
8.4.
SmartWebs logo og andre kendetegn må ikke fjernes fra Applikationen.
 
8.5.
Ved ophør af Abonnementet, uanset årsagen hertil, ophører brugsretten til Applikationen samtidigt hermed, herunder også brugsretten til Individuelle Løsninger, jf. pkt. 6, medmindre andet skriftligt aftales med SmartWeb.
 


9. Kundens egen data i Applikationen

9.1.
Kunden ejer indføjet data i Applikationen og kan frit disponere over dette. Såfremt Abonnementet ophører, kan Kunden frit eksportere data, der er tilgængelig via Applikationens eksportfunktion. Kundens data slettes tidligst 60 dage efter Abonnementets ophør, hvorefter SmartWeb ikke har nogen forpligtigelse til opbevaring af Kundens data.
 
9.2.
SmartWeb foretager backup af Kundens data 1 gang i døgnet. SmartWeb kan genskabe en backup mod et gebyr pr. genskabt backup. Backup kan dog kun genskabes én måned tilbage i tid.
 


10. Design Store

10.1.
I forbindelse med eller efter indgåelse af en abonnementsløsning hos SmartWeb har Kunden mulighed for at købe et design via Design Store (herefter ”Design”). Køb af Design via Design Store giver Kunden en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv ret til at benytte Designet på én abonnementsløsning. Designet kan således anvendes på de sites og sproglag, som Kunden ønsker på sin abonnementsløsning, men det kan ikke overføres til en anden abonnementsløsning, dog kan Designet overføres til Kundens nye abonnementsløsning, såfremt den oprindelige abonnementsløsning lukkes. SmartWebs support kan være behjælpelig hermed mod et gebyr på kr. 199. Ønsker Kunden at bruge Designet på en ny abonnementsløsning, skal Kunden købe et nyt Design til den pågældende abonnementsløsning. SmartWeb garanterer ikke, at det pågældende Design altid vil være tilgængeligt i Design Store, ligesom prisen på Designet kan variere.

10.2.
Kunden er ikke berettiget til at sælge eller på anden måde overføre Designet til andre personers abonnementsløsninger eller til personer udenfor SmartWeb.

10.3.
Kunden er berettiget til at tilpasse Designet efter behov. SmartWeb er efter eget skøn berettiget til at ændre i Designet, eksempelvis i forbindelse med tekniske opdateringer eller udvidelser, eller hvis SmartWeb vurderer, at Designet indeholder elementer, der måtte anses for værende ulovlige, diskriminerende, injurierende, mv. Kunden kan til enhver tid hente en ny version af Designet i Design Store, men det er Kundens eget ansvar at få installeret eventuelle nye opdateringer.

10.4.
Nogle Designs er leveret i samarbejde med eksterne leverandører (herefter ”Design Store Partnere”). Alle immaterielle rettigheder tilknyttet Designet forbliver Design Store Partnerens. Hvis Kunden handler i strid med de rettigheder, som Kunden har til det pågældende Design, eksempelvis ved at videresælge Designet, og dermed krænker Design Store Partnerens rettigheder, kan Design Store Partneren indlede retslige skridt mod Kunden. I den forbindelse er SmartWeb berettiget til at indføre administrative foranstaltninger, såsom at ændre eller lukke Kundens abonnementsløsning.

10.5.
SmartWeb kan supportere Designets funktioner, men kan ikke bistå i forbindelse med eventuel teknisk udvikling af Designet. Såfremt Kunden ønsker teknisk udvikling, henvises Kunden til at kontakte Design Store partneren, der mod betaling kan hjælpe hermed.

10.6.
Det er Kundens ansvar – og ikke SmartWebs – at sikre, at installationen af et nyt Design ikke overskriver eller beskadiger Kundens nuværende eller tidligere designs eller andres designs.

10.7.
Kunden har ikke mulighed for at fortryde køb af Designs gennemført i Design Store.
 


11. Kundens ansvar

11.1.
Kunden er selv ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning og myndighedsforskrifter, herunder at Applikationen anvendes lovligt. Kunden er forpligtet til at holde SmartWeb skadesløs for ethvert forhold, der kan henføres til et brud herpå.


12. SmartWebs afhjælpningsret og -pligt

12.1.
I tilfælde af mangler ved Applikationen kan Kunden ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende end afhjælpning, jf. pkt. 12.2, med undtagelse af ophævelse, hvis SmartWeb væsentligt har misligholdt sine forpligtelser i henhold til Abonnementet, jf. pkt. 15. Medmindre andet fremgår af Vilkårene, frafalder Kunden hermed udtrykkeligt og uigenkaldeligt enhver anden misligholdelsesbeføjelse.
 
12.2.
SmartWeb er forpligtet og berettiget til at søge mangler ved Applikationen afhjulpet inden 10 dage efter, at Kunden skriftligt har reklameret herover. Såfremt der er tale om en væsentlig mangel, og SmartWeb ikke kan afhjælpe manglen inden 10 dage efter, at Kunden har reklameret herover, vil Kunden få refunderet det betalte beløb for Abonnementet for den tid udover de 10 dage, som det tager SmartWeb at afhjælpe manglen.
 


13. SmartWebs ansvar

13.1.
SmartWeb er med de begrænsninger, der fremgår af Vilkårene, ansvarlig for tab efter dansk rets almindelige regler.
 
13.2.
SmartWeb kan ikke holdes ansvarlig for tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.
 
13.3.
SmartWeb ApS er kun ansvarlig for Applikationen. SmartWeb er ikke ansvarlig for og afgiver ingen garanti for Kundens eller tredjemands standardsoftware, produkter, materialer, værktøjer og metoder, som Kunden anvender sammen med Applikationen, eller for at disse kan virke sammen. På tilsvarende måde kan SmartWeb ikke gøres ansvarlig for forhold, der kan henføres til Kundens anvendelse af API-modulet, jf. pkt. 5.
 
13.4.
SmartWeb er ikke i noget tilfælde, herunder ved mangler eller forsinkelser, ansvarlig for driftstab, prisdifferencetab, avancetab, kundetab, udgiftstab, følgeskader eller andet indirekte tab. Tab af data anses for indirekte tab.
 
13.5.
SmartWebs erstatningsansvar er i alle tilfælde begrænset til et beløb, der ikke overstiger Kundens betaling i 12 måneder eksklusive moms før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maksimalt 20.000 kr.
 
13.6.
Såfremt opfyldelsen af SmartWebs  forpligtelser hindres eller udsættes, som følge af force majeure, mangler eller forsinkelse ved leverance fra underleverandør, eller i øvrigt på grund af omstændigheder, som SmartWeb ikke har indflydelse på, er SmartWeb ansvarsfri over for Kunden. SmartWeb er i disse tilfælde berettiget til at suspendere Kundens adgang til Applikationen indtil opfyldelseshindringen er ophørt.
 


14. Kundens opsigelse

14.1.
Abonnementet er uopsigeligt i de første 6 måneder. Herefter kan Kunden opsige Abonnementet for den følgende 6 måneders periode med ned til 1 arbejdsdags varsel i Administrationen. Kundens opsigelse skal dog være modtaget hos SmartWeb inden SmartWebs udsendelse af faktura til Kunden for den følgende periode, og Kunden accepterer, at det korte opsigelsesvarsel, af administrative årsager, modsvares af denne betalingspligt. I tilfælde af Kundens opsigelse vil forudbetalt Abonnementet ikke blive tilbagebetalt. Kunden er ved opsigelsen endvidere pligtig at betale udstedte og ubetalte fakturaer på opsigelsestidspunktet.
 


15. Ophævelse

15.1.
I tilfælde af væsentlig misligholdelse af Abonnementet, kan den ikke-misligholdende part ophæve aftalen. Som eksempler på væsentlig misligholdelse kan anføres, 1) at SmartWeb ikke afhjælper væsentlige mangler på Applikationen indenfor 60 dage efter Kundens skriftlige reklamation, 2) at Kunden har tilsidesat betalingsforpligtelsen i 30 dage fra fakturaens forfaldsdag, eller 3) at Kunden anvender Applikationen retsstridigt eller i strid med Vilkårene.
 
15.2.
Forud for ophævelsen skal den ikke-misligholdende part dog skriftligt meddele den misligholdende part om grundlaget for ophævelsen jf. pkt. 15.1, og give denne en frist på 10 dage til at afhjælpe misligholdelsen, såfremt misligholdelsen efter sin natur kan berigtiges.
 


16. Lovvalg og værneting

16.1.
Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med Abonnementet, herunder tvister vedrørende Abonnementets, eller de aftaler, der udspringer heraf, eksistens, fortolkning eller gyldighed, skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Aarhus i første instans.

ALTID FRI SUPPORT

Vi har mere end 100 hjælpevideoer, en god online manual og du har mulighed for
at ringe og skrive til os - gratis!