Databehandleraftale

Aftale om behandling og anvendelse af personoplysninger

Bemærk: kontaktinformationer udfyldes automatisk når du godkender aftalen i SmartWeb-administrationen

 

[Dit Firmanavn]

CVR-nr: [CVR-nr.]

[Adresse]

[Postnummer og by]

("den Dataansvarlige")

 

Og

 

SmartWeb Aps

CVR-nr.: 29412006

Højvangen 4

DK-8660 Skanderborg

("SmartWeb")

 

(hver for sig kaldet en "Part" og samlet "Parterne")

 

har indgået nærværende, lovpligtige databehandleraftale (”Aftalen”) om SmartWebs behandling af personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige. (Bemærk: dine informationer registreres automatisk når du godkender aftalen).

 

1. De behandlede personoplysninger

1.1.
Denne Aftale er indgået i forbindelse med Parternes indgåelse af aftale om webshop-platform på baggrund af SmartWebs abonnementsvilkår ("Abonnementsaftalen").
Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

 

1.2.
SmartWeb behandler de typer af personoplysninger, som fremgår af Bilag 1, på vegne af den Dataansvarlige. Personoplysningerne angår de i Bilag 1 oplistede registrerede kategorier af personer

 

2. Formål og instruks

2.1.
SmartWeb må alene behandle personoplysninger til formål, som er nødvendige for, at den af SmartWeb leverede webshopsplatform er funktionel.

 

2.2.
Den Dataansvarlige instruerer hermed SmartWeb i alene at behandle personoplysningerne omfattet af pkt. 1.2 med henblik på varetagelse af følgende databehandlingsopgaver:

  • Hosting
  • Support
  • Specialudvikling

 

2.3.
SmartWeb skal straks underrette den Dataansvarlige, hvis SmartWeb finder, at en given instruks er eller senere måtte blive i strid med persondatalovgivningen.

 

3. Den Dataansvarliges forpligtelser

3.1.
Den Dataansvarlige indestår for, at formålet med behandlingen af personoplysningerne er lovligt og sagligt, og at der ikke overlades flere personoplysninger til SmartWeb end nødvendigt til opnåelse af formålet.

 

3.2.
Den Dataansvarlige er ansvarlig for, at der på tidspunktet for personoplysningernes overladelse til SmartWeb eksisterer et gyldigt behandlingsgrundlag, herunder at et eventuelt samtykke er udtrykkeligt, frivilligt, utvetydigt og informeret. Den Dataansvarlige er forpligtet til på SmartWebs anmodning skriftligt at redegøre for og/eller dokumentere behandlingsgrundlaget.

 

3.3.
Den Dataansvarlige indestår endvidere for, at de registrerede personer, som personoplysningerne vedrører, har fået tilstrækkelig information vedrørende behandlingen af personoplysningerne.

 

3.4.
Enhver instruktion vedrørende behandling af personoplysninger i henhold til denne Aftale skal forelægges SmartWeb. Hvis den Dataansvarlige direkte instruerer en under-databehandler udpeget i overensstemmelse med pkt. 5.1, skal den Dataansvarlige straks informere SmartWeb herom. SmartWeb kan ikke gøres ansvarlig for under-databehandlerens behandling af personoplysninger foretaget i overensstemmelse med sådanne instruktioner.

 

4. SmartWebs forpligtelser

4.1.
SmartWeb må alene behandle de af den Dataansvarlige leverede personoplysninger i overensstemmelse med den Dataansvarliges instrukser og er i øvrigt forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

 

4.2.
SmartWeb skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder sådanne yderligere foranstaltninger, som måtte være nødvendige, mod at de i pkt. 1.2 anførte personlysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

 

4.3.
SmartWeb skal på den Dataansvarliges anmodning redegøre for og/eller dokumentere, at SmartWeb opfylder kravene i persondatalovgivningen og forpligtelserne i medfør af denne Aftale, herunder at de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Den Dataansvarlige skal kompensere SmartWeb for den tid, som bruges på at efterkomme denne anmodning.

 

4.4.
SmartWeb skal sikre, at de medarbejdere, der er involveret i at behandle personoplysningerne, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt lovbestemt tavshedspligt.

 

4.5.
SmartWeb er forpligtet til at underrette den Dataansvarlige om driftsforstyrrelser, mistanke om brud på persondatalovgivningen eller andre uregelmæssigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysningerne. Denne underretning skal gives uden unødig forsinkelse og senest 48 timer efter, at SmartWeb er blevet bekendt med ovenstående. Efter den Dataansvarliges anmodning skal SmartWeb bistå den Dataansvarlige i forhold til afklaring af sikkerhedsbruddet, herunder i forbindelse med eventuel underretning af Datatilsynet og/eller registrerede personer.

 

4.6.
Den Dataansvarlige er berettiget til for egen regning at lade SmartWebs behandling af personoplysninger underkaste en årlig revision af en uafhængig tredjepart. Den Dataansvarlige skal kompensere SmartWeb for den tid, som SmartWeb anvender i forbindelse med en sådan revision.

 

4.7.
Hvis SmartWeb eller en anden databehandler, som har modtaget personoplysninger, modtager en anmodning om indsigt i vedkommendes personoplysninger fra en registreret eller dennes agent, eller hvis en registreret gør indsigelse mod behandlingen af vedkommendes personoplysninger, skal SmartWeb sende anmodningen og/eller indsigelsen til den Dataansvarlige med henblik på den Dataansvarliges videre behandling, medmindre SmartWeb er berettiget til at håndtere en sådan forespørgsel selv. SmartWeb skal efter anmodning fra den Dataansvarlige bistå den Dataansvarlige i relation til besvarelse af anmodningen og/eller indsigelsen. Den Dataansvarlige skal kompensere SmartWeb for den tid, som SmartWeb anvender i forbindelse med SmartWebs bistand ved håndtering af anmodninger fra en registreret.

 

5. Overførsel af oplysninger til andre databehandlere eller tredjeparter

5.1.
Ved underskrivelsen af Aftalen godkender den Dataansvarlige, at SmartWeb kan gøre brug af andre databehandlere (underdatabehandlere) i forbindelse med SmartWebs opfyldelse af sine forpligtelser efter denne Aftale. Ved Aftalens indgåelse anvender SmartWeb de i Bilag 2 oplistede underdatabehandlere. Inden tilføjelse eller erstatning af de i Bilag 2 oplistede underdatabehandlere underretter SmartWeb den Dataansvarlige herom. Den Dataansvarlige skal inden for 5 (fem) dage meddele SmartWeb, hvis den Dataansvarlige ønsker at gøre indsigelse mod tilføjelsen eller erstatning af underdatabehandlere.

 

5.2.
SmartWeb udstyrer én gang om året den Dataansvarlige med en revideret opdateret liste svarende til Bilag 2 med de underdatabehandlere, som SmartWeb har overladt personoplysninger under den Dataansvarliges ansvar til.

 

5.3.
Udover det i pkt. 5.1 anførte er SmartWeb er ikke berettiget til at videregive personoplysninger til tredjeparter eller databehandlere uden den Dataansvarliges forudgående skriftlige instruks, medmindre sådan videregivelse eller overladelse følger af lovgivningen.

 

5.4.
SmartWeb skal, inden overførsel af personoplysninger til en underdatabehandler, indgå en skriftlig databehandleraftale med underdatabehandleren, hvor denne forpligter sig til over for SmartWeb at være bundet på "back-to-back"-vilkår i forhold til bestemmelserne i denne Aftale.

 

5.5.
Hvis personoplysningerne overføres til udenlandske underdatabehandlere, skal det i nævnte databehandleraftale anføres, at det er den Dataansvarliges lands databeskyttelseslovgivning, der gælder for udenlandske underdatabehandlere.

 

5.6.
SmartWeb skal i eget navn indgå skriftlige databehandleraftaler med underdatabehandlere indenfor EU/EØS. For så vidt angår underdatabehandlere udenfor EU/EØS, skal SmartWeb indgå standardaftaler i overensstemmelse med Kommissionens be-slutning 2010/87/EU af 5. februar 2010 om standardkontraktbestemmelser for overførsel af Personoplysninger til databehandlere etableret i tredjelande i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF ("Standardaftale"), senere versioner eller Kommissionsbeslutninger, som erstatter denne.

 

5.7.
Den Dataansvarlige giver hermed SmartWeb fuldmagt til at indgå Standardaftaler med underdatabehandlere udenfor EU/EØS på den Dataansvarliges vegne og i den Dataansvarliges navn.

 

6. Ansvar

6.1.
Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler, dog således at ingen af Parterne er berettiget til at kræve erstatning for indirekte tab eller følgeskader, uanset om det er den Dataansvarlige, SmartWeb eller tredjemand, som lider disse indirekte tab eller følgeskader. Tab af forretningsmuligheder, tab af fortjeneste, driftstab, tab af omsætning, tab af goodwill, tab af data, herunder tab i forbindelse med genskabelse af data skal altid betragtes som indirekte tab/følgeskader.

 

6.2.
SmartWebs samlede erstatningspligt under Aftalen er samlet set beløbsmæssigt begrænset til det laveste af følgende beløb: (i) det beløb, som den Dataansvarlige har betalt til SmartWeb under Abonnementsaftalen, eller (ii) DKK 20.000.

 

7. Ikrafttrædelse og ophør

7.1. 
Aftalen underskrives, når den Dataansvarlige afkrydser ”Jeg har læst og accepteret SmartWebs Databehandleraftale” og klikker "Godkend" via SmartWeb Admin https://login.smartweb.dk (herefter ”Administrationen”).

 

7.2.
Denne Aftale træder i kraft på dagen for underskrivelsen af Aftalen.

 

7.3.
I tilfælde af ophør af Abonnementsaftalen skal denne Aftale også ophøre. SmartWeb er dog forpligtet af denne Aftale, så længe SmartWeb behandler personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.

 

7.4.
I tilfælde af denne Aftales ophør er den Dataansvarlige berettiget til at forlange, at SmartWeb tilbageleverer personoplysningerne, eller at SmartWeb sletter personoplysningerne.

 

8. Lovvalg og værneting

8.1.
Denne Aftale reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.

 

8.2.
Ethvert krav og enhver tvist, der udspringer eller på anden måde er forbundet med denne Aftale, skal afgøres ved retten i Aarhus.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til databehandleraftalen, er du velkommen til at kontakte os.

 

Kontaktoplysninger:

SmartWeb ApS

Højvangen 4

DK-8660 Skanderborg

Tlf.: +45 43 33 17 93
E-mail: support@smartweb.dk

 

 

Denne Databehandleraftale er senest opdateret den 18-06-2020.

 

ALTID FRI SUPPORT

Vi har mere end 100 hjælpevideoer, en god online manual og du har mulighed for
at ringe og skrive til os - gratis!